• 國際博士後協會
    國際博士後協會
  • 國際博士後協會
    國際博士後協會

Central China Deputy Chairlady :
Dr Qiu Ning Ning Postdoc中國中部副主席仇玲玲博士後

Dr Qiu Ning Ning PhD Postdoc
仇玲玲博士後 (2018)

中江亞威經濟作物種植有限公司

Zhongjiang Ya Wei Economic Crops Co., Ltd.