• 國際博士後協會
    國際博士後協會
  • 國際博士後協會
    國際博士後協會

20180920恭喜國際博士後協會會員(MIPostdocA) Prof Dr Marianna Tsang Postdoc Researcher獲得2019 Hong Kong’s Most Outstanding Business Awards實至名歸為協會爭光